Heiner prostatitis. Dr. Heiner Lajos: A gonorrhoea kórtana és gyógyítása () - csodano.hu

Heiner prostatitis

Orvosi Hetilap, A localis kezelési methodusok eme varia­­tiója mellett, amelyeket felváltva, a tüneteknek megfe­­lelőleg alkalmaztunk, a betegek naponta háromszor egy­­cgy tabletta Gonopurint kaptak bőséges folyadékfelvé­tel mellett. A betegek megfigyelésénél a fősúly a kezelés köz ben fellépő epididymitisre esett.

Prostatitis

Álta­lában azt tapasztaltuk, hogy a folyamat lezajlása is nagymértékben gyorsult. Ennek demonstrálására a be­tegekről statisztikát mellékelünk, amelynek adatai a következők: Gyógyulási idő Urethritis tot.

Urethritis tot.

A prosztatitis kezelésére szolgáló legjobb orvosok

A betegek a kezelési időtartam vé­géig szedték naponta háromszor a Gonopurint s ezen sok esetben hosszú idő eltelte alatt sem volt alkalmunk semmiféle gyógyszeres káros mellékhatást észlelni. A betegek a gyógyszerben levő napi 24 cg papaverin­­dosist jól tűrték, sem bágyadt ságiéi, sem Heiner prostatitis, sem a más megfigyelők által említett diarrhoeá­­ról nem panaszkodtak.

Egy-két esetben fordult elő a gyógyszerelés kezdeti szakában az étvágytalanság, amely később spontán javult.

  1. Budapesti Orvosi Újság,
  2. Orvosi Hetilap, szeptember ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca
  3. Fordítás 'Prosper Tyron' – Szótár magyar-Holland | Glosbe

Az elért eredmények át­tekintésénél meglepő az a gyorsaság, amellyel az esetek nagyobb részében a Heiner prostatitis bekövetkezett. Eddigi megfigyeléseink szerint még azok a totalis esetek is, amelyek prostatitissel combinálva nem voltak, közel Heiner prostatitis hét alatt zajlottak le. A fent vázolt Heiner prostatitis eset közül egyik sem mutatott semmi hajlamot a chronicitás felé.

Heiner prostatitis eredményességét elsősorban annak tulajdonítjuk, hogy a megbetegedett pars posterior Heiner prostatitis is intensiven láthattuk el antibaktericid és adstringens oldatokkal, nem kellett félnünk állandóan az epididymitistől, elvethettük azokat az állandóan sze­münk előtt lebegő óvatossági rendszabályokat, melyek a pars posterior urethrae gyógyszeres kezelését azért hátráltatták, mert az epididymitis állandóan fenyege­tett.

Ha nem is állíthatjuk azt, hogy az intensiv papa­­verintherapiával a kezelés közben fellépő epididymi­­tist teljesen ki lehet küszöbölni, mindenesetre egy je­lentős lépéssel haladtunk előbbre, s bizonyosnak látszik, hogy az eddigi nagy százalékos arányszámok erősen csökkenni fognak.

Közleményünkkel a kísérletezéseket lezártnak nem tekintjük. A továbbiakban olyan totális gonor­­rhoeás sorozatot fogunk megfigyelni, amelynél az egyik Heiner prostatitis Gonopurint, a másik esetben csak húgyhajtókat fogunk alkalmazni, — a rendszeres localis kezelés mellett. Irodalom: Pcrutz: Harnröbrengonorrhoe des Man­nes.

A prosztatitis NSAID- k kezelése

Gyó­gyászat, Tapasztalatok a módosított Terry- Christeller-féle gyors szövettani-diagnos­­tikai eljárással. Sebészek körében sokszor adott élénk vitára okot a műtét közben végzendő gyors szövettani vizsgálati eljárás. Egyetértenek abban, hogy a pathologusnak a Növelje a hőmérsékletet a prosztatával közben kell véleményt adni a betegség jó- vagy rosszindulatúságára vonatkozólag.

A sebészek nagyobb része azon az állásponton van, hogy a próbaexcisio után azonnal végre kell hajtani szükség esetén a radi­­oalis műtétet, mert a próbaexcisio alkalmával a szö­vetek megbolygatása, Heiner prostatitis vér- és nyirokerek megnyitása által a kóros sejteknek alkalmuk lesz a szervezetnek egyéb helyeire való eljutására s az áttételek gyors el­terjedésére. Azonkívül többen állítják, különösen Kütt­­ner erősíti, hogy a próbaexcisio önmagában is sokszor izgatja a kóros szövetéket s az addig többé-kevésbbé nyugodt, vagy legalább Heiner prostatitis nem nagy rosszindulatúsá­got mutató szövetek, különösen egyes sár com ák a próbaexcisio utáni féktelen burjánzással rohamosan árasztják el a szervezetet.

Bár a pathologusok, különö­sen Henke, nem osztják Heiner prostatitis sebészek ezen pesszimista felfogását a próbaexcisio miatt, mégis sebészek körében általánossá vált annak az óhaja, hogy a kórszövettani diagnosist a próbaexcisióból minél rövidebb Heiner prostatitis alatt mondja meg a pathologus, hogy a kimetszés után a ra­­dioalis műtét közvetlenül -végrehajtható legyen.

Minden aggodalom ellenére is természetesen feltétlenül szüksé­gesnek tartják a próbaexeisiót, mert hiszen kóros követ­kezménye mindenesetre messze mögötte marad annak a haszonnak, mely a próbaexcisio szövettani megállapí­tása után abból a 'betegre háramlik.

A gonorrhoea kórtana és gyógyítása

A pathologusok el­ismerik a sebészek kívánságának jogosságát a műtét közbeni gyors diagnostizálást illetőleg s ezért rég óta törekednek megfelelő módszer bevezetésére, nek megfelelő módszer bevezetésére. A különböző ajánlott módszerek közül mindez­­ideig a fagyasztásos módszer vált be legjobban, amely szerint a kimetszett anyag azonnal megfagyasztatott szénsav segítségével s az e célra készült fagyasztó mi­­krotommal 10—20 y vastag metszetek készültek.

Ezeknek haematoxy lineo sin, vagy baematoxylin Van Gieson-nal történt festése után a tárgy- és fedőlemez közé canada­­balzsaimba, Heiner prostatitis glycerinbe téve vizsgáltatott.

Milyen prosztatitis jelenik meg

Ezzel az eljárással kellő gyakorlattal bíró pathologus 10—15 perc alatt véleményt mondhatott. Azonban egyes sebészek­nek még ez is hosszú idő, egyrészt a műtétet, esetleges narkosist hosszabbítja, másrészt ezen idő alatt a kóros szövetek a megnyitott erek útján a szervezet addig intact helyeire juthatnak.

Azonkívül ez az eljárás meg­felelő felszerelést, mikrotomot, szénsavbombát kíván. Az ösmertetendő eljárással tapasztalataim szerint olyan módszernek jutottunk birtokába, mely Kolum­­bus-tojásként egyszerű, sem mikro tóm, sem fagyasztás nem szükséges hozzá, s a kimetszett anyagnak a patho­logus kezébe való átadásától számítva 1—VA perc alatt kész.

Az eljárás, még sok tekintetben más alakban, az.

Lehet, hogy érdekel